Repeticijos

Repeticijų patalpos

Pasaulio Lietuvių Centras (PLC) (rodyklės)
14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Ateitininkų Namai (rodyklės)
1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439

Jaunių ratelis (10tas-12tas) ir Studentų ratelis (universitetas+)
Repeticijos vyksta sekmadieniais, PLC-Fondo salėje 6:30-8:30 v.v.
Mokytojai: Rima Birutienė, Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, Gintaras Grinkevičius

Jaunių ratelis (nuo 6 iki 9 skyriaus)
Repeticijos vyksta sekmadieniais, PLC-Fondo salėje 5:00-6:30 v.v.
Mokytojos: Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, Monika Mikulionytė, Andrėja Varaneckaitė

Jaunų veteranų/Suaugusių ratelis
Repeticijos vyksta sekmadieniais PLC-Fondo salėje 5:00-6:30vv
Mokytojas: Gintaras Grinkevičius

Veteranų/Pagyvenusių ratelis repetuos susitariant su mokytoja Vida Brazaityte
tel. 708-280-8678, vidab1213@hotmail.com

Vaikučių A ir B rateliai (nuo 3 metų iki 1 skyriaus)
Repeticijos vyksta kas antrą sekmadienį, Ateitininkų namuose 5:30-6:30 v.v.
Mokytojos: Vitalija Ivinskienė, Lidija Polikaitienė su padėjėja Daina Polikaityte

Vaikų ratelis (nuo 2 iki 5 skyriaus)
Repeticijos vyksta sekmadieniais, Ateitininkų namuose nuo 5:30-6:30 v.v.
Mokytojos: Dalia Bilaišytė-DeMuth, Elytė Maurukienė, Daina Matusaitienė