Grandis – 2013-14 season

Mieli ,,Grandies” Šokėjai ir Tėveliai,

Sveikiname visus šokėjus su 2013-2014 šokių sezonu! Tai ansamblio 55-ieji jubiliejiniai metai IR pagyvenusių ratelio 30-metis! VALIO! VALIO, visiems! Laukiame visų grįžtančių šokėjų!
Laukiame Jūsų sukviestų draugų įstoti kartu su Jumis į ansamblio gretas!

Labai svarbu visoms ansamblių šeimoms/visiems šokėjams registruotis ansamblio svetainėje -
grandischicago.org: registracija vyks nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 15 dienos.

Svetainė turėtų būti atnaujinta iki rugsėjo 1 dienos. Tad prašome anksčiau neregistruotis. Nario mokestį galėsite sumokėti ansamblio svetainėje. PayPal, ar panaši kompanija, bus prieinama rugsėjo 8 dieną svetainėje.

Pravesime registraciją po Pal. Jurgio Matulaičio misijos bendruomeninių Mišių ir Tarnysčių
mugės sekm., rugsėjo 15 d., nuo 12-1:30 v.p.p Fondo salėje. Kviečiame visus naujus ar po pertraukėlės grįžtančius šokėjus registruotis tą dieną. Svarbu paskirstyti visus į savo ratelius prieš pradedant šokių repeticijas.

Kviečiame ,,Grandies” ansamblio šokėjus nuo 16 iki 50 metų dalyvauti Pasaulio lietuvių  šventėje 2014 metais. Užsiregistruoti ir sumokėti dalyvio mokestį teks atlikti iki spalio 20 dienos. Registracijos mokestis nieko bendro neturi su ansambliu. Paskirtas mokestis šventės dalyviui – $40.00.
Susirinkimas apie šventę vyks sekm., rugsėjo 29 d., Pasaulio lietuvių centre, 5:30 v.v.

Vaikučių (3 metukų iki 1 sk.) ir Vaikų (2-5 sk.) ratelių šokėjai – pirma repeticija:
sekm., spalio 6 d., Ateitininkų namuose, 5:30-6:30 v.v.

Jaunių ratelio (6-9 sk.) šokėjai turi savo pirmą repeticiją
sekm., rugsėjo 15 d., 12:30-1:30 v.p.p., Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje.

Jaunimo ratelio (10-12 sk.) ir Studentų ratelio šokėjai – pirma repeticija:
sekm., rugsėjo 29 d., Pasaulio lietuvių centre – Fondo salėje nuo 6 iki 8:30 v.v.
Jaunimo ratelio mokytoja su Jumis susisieks kitu laiškučiu dėl repeticijų rugsėjo 8 ir 22 dienomis.
Esame įsipareigoję šokti konferencijoje penkt., rugsėjo 27 d., miesto centre, Congress viešbutyje.

Suaugusių ratelio šokėjai (31-50 m.) – pirma repeticija:
sekm., spalio 20 d., Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje nuo 5 iki 6:30 v.v.

Pagyvenusių ratelio šokėjai (51+) – Kviečiame naujus šokėjus registruotis ne vėliau rugsėjo 15 d.
Ratelio mokytoja, Vida Brazaitytė, praneš apie pirmą repeticiją.